Ads Top

Raamam Raaghavam Song Lyrics

 Raamam Raaghavam Song Lyrics


Raamam…


Raamam…


Raamam Raaghavam Ranadheeram Raajasam…


Rudhra Dhanussama Samana

Swadhanushtankhana Bhayam Bhrantha Saathravam


Raamam Raghavam Ranadheeram Raajasam

Raamam Raaghavam Ranadheeram Raajasam


Ghandeeva Mukhta Punkhanupunkaa

Sharaparamparaha Davaleesatham


Raamam Raaghavam Ranadheeram Raajasam

Raamam Raaghavam Ranadheeram Raajasam


Hasthinapuram Samasthatithasti

Kumbhastaladi Charan Natarajam

Hasthinapuram Samasthatithasti

Kumbhastaladi Charan Natarajam


Ramam Raghavam Ranadheeram Raajasam

Ramam Raghavam Ranadheeram Raajasam
No comments:

Powered by Blogger.