Ads Top

Kuch Hum Mein Lyrics


Kuchh Ham Me Aisi Bate Hain

Woh Sab Me Hain Kaha

Jitenge Ye Jaha

Jitenge Ye Jaha Wo Ho Ho Ho

Hatho Ki Dono Mutthi Me

Rakhte Hain Do Jaha

Hum Aise Hai Jawan

Hum Aise Hai Jawan Ho Ho Ho Ho


Ham Sidhe Chalnewale Sab

Tede Logo Ko Sidhi Rah Pe Late Hai

Ham Sidhe Chalnewale Sab

Tede Logo Ko Sidhi Rah Pe Late Hai

Hum Aise Hai Dilwale Shaitan Ke

Beto Ko Insan Bhi Banate Hain

Ikka Mikka Dussa

Ikka Mikka Dussa

Ikka Mikka Dussa Sa Sa

Patthar Ko De Jaban

Patthar Ko De Jaban Wo Ho Ho Ho

Kuchh Ham Me Aisi Bate Hain

Woh Sab Me Hain Kaha

Jitenge Ye Jaha

Jitenge Ye Jaha Ho Ho Ho


Ye Mauj Ye Apni Masti Jab Aag

Ugalti Hai Sagar Se Nahi Bujhti Hai

Ye Mauj Ye Apni Masti Jab Aag

Ugalti Hai Sagar Se Nahi Bujhti Hai

Aandhi Ye Jawano Ki Re Jab Chalne

Lagti Hai Roke Se Nahi Rukti Hai

Ikka Mikka Dussa

Ikka Mikka Dussa Sa Sa

Ye Tufan Hai Kaha

Ye Tufan Hai Kaha O Ho Ho Ho

Kuchh Ham Me Aisi Bate Hain

Woh Sab Me Hain Kaha

Jitenge Ye Jaha

Jitenge Ye Jaha Wo Ho Ho Ho

Hatho Ki Dono Mutthi

Me Rakhte Hain Do Jaha

Hum Aise Hai Jawa

Hum Aise Hai Jawa Ho Ho Ho Ho.Kuchh Ham Me Aisi Bate Hain

Woh Sab Me Hain Kaha

Jitenge Ye Jaha

Jitenge Ye Jaha Wo Ho Ho Ho

Hatho Ki Dono Mutthi Me

Rakhte Hain Do Jaha

Hum Aise Hai Jawan

Hum Aise Hai Jawan Ho Ho Ho Ho


Ham Sidhe Chalnewale Sab

Tede Logo Ko Sidhi Rah Pe Late Hai

Ham Sidhe Chalnewale Sab

Tede Logo Ko Sidhi Rah Pe Late Hai

Hum Aise Hai Dilwale Shaitan Ke

Beto Ko Insan Bhi Banate Hain

Ikka Mikka Dussa

Ikka Mikka Dussa

Ikka Mikka Dussa Sa Sa

Patthar Ko De Jaban

Patthar Ko De Jaban Wo Ho Ho Ho

Kuchh Ham Me Aisi Bate Hain

Woh Sab Me Hain Kaha

Jitenge Ye Jaha

Jitenge Ye Jaha Ho Ho Ho


Ye Mauj Ye Apni Masti Jab Aag

Ugalti Hai Sagar Se Nahi Bujhti Hai

Ye Mauj Ye Apni Masti Jab Aag

Ugalti Hai Sagar Se Nahi Bujhti Hai

Aandhi Ye Jawano Ki Re Jab Chalne

Lagti Hai Roke Se Nahi Rukti Hai

Ikka Mikka Dussa

Ikka Mikka Dussa Sa Sa

Ye Tufan Hai Kaha

Ye Tufan Hai Kaha O Ho Ho Ho

Kuchh Ham Me Aisi Bate Hain

Woh Sab Me Hain Kaha

Jitenge Ye Jaha

Jitenge Ye Jaha Wo Ho Ho Ho

Hatho Ki Dono Mutthi

Me Rakhte Hain Do Jaha

Hum Aise Hai Jawa

Hum Aise Hai Jawa Ho Ho Ho Ho.

No comments:

Powered by Blogger.