Ads Top

Vande Mataram Lyrics

Vande Mataram Lyrics

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Sujlam Suphlam Maliyajashitalam

Shasya Shyamlam Matram Vande

Sujlam Suphlam Maliyajashitalam

Shasya Shyamlam Matram Vande

Vande Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande Mataram


Shubh Jyotsna Pulakit Yamini

Phul Kusumita Dumrdal Shobhinim

Shubhr Jyotsna Pulakit Yamini

Phul Kusumita Drumdalashobhinim

Suhasini Sumadhura Bhashinim

Sukhdam Vardam Mataram Matarm

Vande Matarm Vande

Matarm Vande Matarm

Vande Matarm Vande

Matarm Vande Matarm

Vande Matarm Vande Matarm


Shapath Koti Kantha

Kalkalnina Karle

Koti Koti Bhujai

Dhrurta Kharkarwale

Nishapath Koti Bhujai

Dhruta Kharkarwale

Shapath Koti Kantha

Kalkalnina Karle

Koti Koti Bhujai

Dhrurta Kharkarwale

Nishapath Koti Bhujai

Dhruta Kharkarwale

Ke Bole Ma Tumi Bale

Bahubal Dharini Namhmitarim

Ripudal Warinim Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram

Vande Mataram Vande

Mataram Vande Mataram.

No comments:

Powered by Blogger.