Ads Top

Jai Jai Jai Kaali Lyrics

Jai Jai Jai Kaali Lyrics

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali


Om Him Klim Chamunda

Vichchai Chamunde

Om Him Klim Chamunda

Vichchai Chamunde


Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali


Anand Bhairvi Maan Bhairvi

Batuk Bhairvi Chamunde

Shamshan Bhairvi

Kaal Bhairvi Kor Bhairvi Chamunde

Anand Bhairvi Maan Bhairvi

Batuk Bhairvi Chamunde

Shamshan Bhairvi

Kaal Bhairvi Kor Bhairvi Chamunde


Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali

Jai Jai Jai Kaali.

No comments:

Powered by Blogger.