Ads Top

Ennapane Lyrics

Ennapane Ennai Annai

Kandapane Kanda Karunyane

Ennapane Ennai Annai

Kandapane Kanda Karunyane

Ennapane Ennai Annai

Kandapane Kanda Karunyane

Ennapane Ennai Annai

Kandapane Kanda Karunyane


Vel Vel Vel Vel Vel Muruha Vel

Vel Vel Vel Vel Vel Muruga Vel

Vel Vel Vel Vel Vel Muruha Vel

Vel Vel Vel Vel Vel Muruga Vel


Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel


Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruga, Vel Muruga, Vel, Vel


Ettu Kudi Velavane

Ettu Kudi Velavane

Ettu Kudi Velavane

Ettu Kudi Velavane

Shutta Paaram Thandavane

Shutta Paaram Thandavane

Shutta Paaram Thandavane

Shutta Paaram Thandavane

Vel Vel Vel Vel Vel Muruha Vel

Vel Vel Vel Vel Vel Muruga Vel

Vel Vel Vel Vel Vel Muruha Vel

Vel Vel Vel Vel Vel Muruga Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel


Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruha Ma Parani Vel Muruha Vel Vel

Vel Muruga, Vel Muruga, Vel Muruga, Vel Muruga


Aawo Dhola Aawo Dhola

Aawo Dhola Aawo Dhola

Chuma Chuma Chuma Thaari Maati Dhola

Aawo Dhola Aawo Dhola

Aawo Dhola Aawo Dhola

Chuma Chuma Chuma Thaari Maati Dhola.

No comments:

Powered by Blogger.