Ads Top

Shankar Shiv Bhole Umapati Lyrics

Shankar Shiv Bhole Umapati Lyrics

Om..


Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev

Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev

Palanhaar Parmeshvar

Vishvroop Mahadev

Palanhaar Parmeshvar

Vishvroop Mahadev

Mahadev Mahadev Mahadev..

Mahadev..Mahadev..Mahadev..

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa


Mahesham Suresham Suraarti Naasham

Suraarti Naasham

Vibhum Vishvanathaam

Vibhutyang Bhusham

Vibhum Vishvanathaam

Vibhutyang Bhusham

Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram

Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram

Sadaananad Nimem Prabho Panchbhadram

Sadaananad Nimem Prabho Panchbhadram

Namastey Namastey Vibhovishvamurtey


Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev

Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev

Palanhaar Parmeshvar

Vishvroop Mahadev

Palanhaar Parmeshvar

Vishvroop Mahadev

Mahadev Mahadev Mahadev..

Mahadev..Mahadev..Mahadev..

Mahadev..Mahadev..Mahadev..


Tatva Jagatbhavati Devbhavsmarare

Tavye Tisthati Jagan Midd Vhishvanath

Tatva Jagatbhavati Devbhavsmarare

Tavye Tisthati Jagan Midd Vhishvanath

Tvayey Gachhati Layam Jagdedhisha

Lingatmakam Hararchara Charat Vishvarooping

Namastey Namastey Tapo Yog Gamyaa


Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev

Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev

Palanhaar Parmeshvar

Vishvroop Mahadev

Palanhaar Parmeshvar

Vishvroop Mahadev

Mahadev Mahadev Mahadev..

Mahadev..Mahadev..

Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya…


No comments:

Powered by Blogger.