Ads Top

Shantakaram Bhujagashayanam Lyrics

Shantakaram Bhujagashayanam Lyrics

Shantakaram Bhujagashayanam

Padmnabham Suresham

Vishvadharam Gaganshatrisham

Meghvaranam Subhangam

Laxmikantam Kamal Nayanam

Yogvirijakamkyam

Vande Vishnu Bhavbhayharnam

Sarvlokei Kinatham

Om Namo Narayanaya

Om Namo Narayanaya

Om Namo Narayanaya

Om Namo Narayanaya.

No comments:

Powered by Blogger.